OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV - VZV

OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV - základné školenie Základné    školenie    je    určené    záujemcom    o    získanie    kvalifikácie    a    odbornej spôsobilosti     oprávňujúcej     k     vykonávaniu     činností     súvisiacich     s     obsluhou motorových     vozíkov.     Do     kurzu     môže     byť     zaradený     záujemca     pri     splnení nasledovných podmienok: vek nad 18 rokov doložený     doklad     od     lekára     o     zdravotnej     spôsobilosti     na     obsluhu motorových vozíkov aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks na všetky vozíky po druh W1 nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz Absolvovaním VZV kurzu u nás získate kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu obsluhy motorových vozíkov možnosť   zamestnať   sa   ako   obsluha   motorových   vozíkov   v   rámci   celej   SR alebo Európskej únie praktické    zručnosti    s    vedením    vysokozdvižných    vozíkov,    ktoré    budete vedieť okamžite uplatniť v praxi množstvo užitočných a zaujímavých informácií EU Preukaz obsluhy motorových vozíkov získanie   preukazu   na   obsluhu   motorových   vozíkov   všetkých   tried   a   druhov rozšírenie preukazu obsluhy motorových vozíkov o ďalšie typy vozíkov vydanie   duplikátu   preukazu   ZADARMO   (len   v   prípade   ak   ste   ho   obdržali   v našej spoločnosti) opakované   školenie   obsluhy   VZV,   NZV   na   predĺženie   platnosti   preukazu   ( max. 1 x 24 mesiacov ) aktualizačnú   odbornú   prípravu   (zákon   124/2006   Z.z   §   16.   min.   1   x   za   5 rokov) Cieľ základného školenia: účastníci    nadobudnú    komplex    odborných    poznatkov    a    praktických    zručností nevyhnutných     k     ovládaniu     a     obsluhe     motorových     vozíkov,     manipulácii     s prepravovaným     materiálom,     naučia     sa     základné     činnosti     pri     obsluhe     a pravidelnej údržbe motorových vozíkov. Organizácia školenia: kurz     pozostávajúci     z     teoretickej     výučby     a     praktického     výcviku,     kurz     je organizovaný   pre   rôznych   záujemcov,   zástupcov   zamestnávateľských   subjektov.   V prípade,     že     zamestnávateľ     potrebuje     vyškoliť,     odborne     pripraviť     skupinu zamestnancov,    je    možné    školenie    uskutočniť    v    priestoroch    zamestnávateľa. Takisto zabezpečujeme aj rozširovacie školenia pre vodičov motorových vozíkov. Časový rozsah: podľa prílohy číslo 7 Vyhl.MPSVaR číslo 356/ 2007 Z.z., podľa druhu vozíkov OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV - opakované školenie a aktualizačná odborná príprava Cieľ opakovaného školenia: aktualizácia   a   doplnenie   vedomostí   účastníkov   o   najaktuálnejšie   predpisy,   normy, poznatky     a     skúsenosti     v     oblasti     uplatňovania          zásad     BOZP     pri     obsluhe motorových vozíkov. OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV - rozširovacie školenie Rozširovacie    školenie    je    určené    záujemcom    o    rozšírenie    oprávnenia    obsluhy motorových vozíkov. Cieľ rozširovacieho školenia: teoreticky   aj   prakticky   pripraviť   účastníkov   na   vykonávanie   činností   súvisiacich   s rozšírením   oprávnenia   (preukazu)   obsluhovateľa   motorových   vozíkov   na   ďalšiu triedu a druh. Charakter školenia: prezenčný kurz pozostávajúci z teoretickej a praktickej časti. Forma ukončenia: absolventi   rozširovacieho   školenia   získajú   doklad   „Preukaz   obsluhy   motorových vozíkov“     s     uvedením     rozšírenia     oprávnenia     a     vyznačením     absolvovania rozširovacieho školenia v evidenčnom liste obsluhy motorového vozíka.
MiKo  Bc. Milan Kováč - MiKo
© MiKo - bozptn.sk

OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV - VZV

OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV - základné školenie Základné   školenie   je   určené záujemcom        o        získanie kvalifikácie        a        odbornej spôsobilosti   oprávňujúcej   k vykonávaniu                činností súvisiacich    s    obsluhou    motorových    vozíkov.    Do kurzu    môže    byť    zaradený    záujemca    pri    splnení nasledovných podmienok: vek nad 18 rokov doložený     doklad     od     lekára     o     zdravotnej spôsobilosti na obsluhu motorových vozíkov aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks na      všetky      vozíky      po      druh      W1      nie      je podmienkou vlastniť vodičský preukaz Absolvovaním VZV kurzu u nás získate kompletnú    kvalifikáciu    potrebnú    pre    prácu obsluhy motorových vozíkov možnosť        zamestnať        sa        ako        obsluha motorových    vozíkov    v    rámci    celej    SR    alebo Európskej únie praktické   zručnosti   s   vedením   vysokozdvižných vozíkov,   ktoré   budete   vedieť   okamžite   uplatniť v praxi množstvo užitočných a zaujímavých informácií EU Preukaz obsluhy motorových vozíkov získanie     preukazu     na     obsluhu     motorových vozíkov    všetkých    tried    a    druhov    rozšírenie preukazu   obsluhy   motorových   vozíkov   o   ďalšie typy vozíkov vydanie   duplikátu   preukazu   ZADARMO   (len   v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti) opakované     školenie     obsluhy     VZV,     NZV     na predĺženie    platnosti    preukazu    (    max.    1    x    24 mesiacov ) aktualizačnú        odbornú        prípravu        (zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov) Cieľ základného školenia: účastníci        nadobudnú        komplex        odborných poznatkov   a   praktických   zručností   nevyhnutných   k ovládaniu       a       obsluhe       motorových       vozíkov, manipulácii   s   prepravovaným   materiálom,   naučia sa    základné    činnosti    pri    obsluhe    a    pravidelnej údržbe motorových vozíkov. Organizácia školenia: kurz      pozostávajúci      z      teoretickej      výučby      a praktického     výcviku,     kurz     je     organizovaný     pre rôznych   záujemcov,   zástupcov   zamestnávateľských subjektov.   V   prípade,   že   zamestnávateľ   potrebuje vyškoliť,   odborne   pripraviť   skupinu   zamestnancov, je      možné      školenie      uskutočniť      v      priestoroch zamestnávateľa.        Takisto        zabezpečujeme        aj rozširovacie     školenia     pre     vodičov     motorových vozíkov. Časový rozsah: podľa prílohy číslo 7 Vyhl.MPSVaR číslo 356/ 2007 Z.z., podľa druhu vozíkov OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV - opakované školenie a aktualizačná odborná príprava Cieľ opakovaného školenia: aktualizácia    a    doplnenie    vedomostí    účastníkov    o najaktuálnejšie      predpisy,      normy,      poznatky      a skúsenosti   v   oblasti   uplatňovania      zásad   BOZP   pri obsluhe motorových vozíkov. OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV - rozširovacie školenie Rozširovacie     školenie     je     určené     záujemcom     o rozšírenie oprávnenia obsluhy motorových vozíkov. Cieľ rozširovacieho školenia: teoreticky     aj     prakticky     pripraviť     účastníkov     na vykonávanie     činností     súvisiacich     s     rozšírením oprávnenia    (preukazu)    obsluhovateľa    motorových vozíkov na ďalšiu triedu a druh. Charakter školenia: prezenčný kurz pozostávajúci z teoretickej a praktickej časti. Forma ukončenia: absolventi    rozširovacieho    školenia    získajú    doklad „Preukaz   obsluhy   motorových   vozíkov“   s   uvedením rozšírenia   oprávnenia   a   vyznačením   absolvovania rozširovacieho   školenia   v   evidenčnom   liste   obsluhy motorového vozíka.
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
LOGOTYPE
© Irure ut pariatur ad ea in ut in et. In incididunt sed tempor