© MiKo - bozptn.sk
MiKo  Bc. Milan Kováč - MiKo
BTS BEZPEČNOSTNOTECHNICKÉ SLUŽBY (BTS) § 22 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov Posúdenie rizika, či sú splnené požiadavky záväzných predpisov a noriem, Identifikácia ohrození a nebezpečenstva. Spracovanie Politiky BOZP a jej realizácie Zmeny a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom podľa platných predpisov. Školenia zamestnancov s preukázateľným overením vedomostí. Vykonávanie komplexnej previerky BOZP s návrhom opatrení odstránenia závad. Spracovávanie písomných upozornení a doporučení Vyšetrovanie pracovných úrazov, ich registrácia a vedenie evidencie registrovaných pracovných úrazoch Zabezpečenie odškodnenie pracovných úrazov Spracovanie zoznamu a kontrola poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov Spracovanie plánov z oblasti BOZP ( školenia a lekárske prehliadky, kontrola technických zariadení ...) Evidencie školení z oblasti BOZP
LOGOTYPE
© Irure ut pariatur ad ea in ut in et. In incididunt sed tempor