ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Naša    spoločnosť        na    úseku    odpadového    hospodárstva    vykonáva    evidenciu odpadov   v   súlade   so   zákonom   o      odpadoch   a   o   zmene   a   doplnení   niektorých zákonov, ďalej vykonáva: Poradenstvo v oblasti evidencie a nakladania s odpadmi, Súvisiace    s    databázami    pri    spracovávaní    a    vyhodnocovaní    evidencie odpadov a zakladaní evidenčných listov obalov a odpadov z obalov Spracovanie vnútro podnikovej smernice pre nakladanie s odpadmi Zaškolenie      pracovníkov      nakladajúcich      s      odpadmi      a      pracovníkov zabezpečujúci dielčiu evidenciu odpadov. Zabezpečovať       štvrťročné       zapisovanie       požadovaných       údajov       do evidenčného listu obalov a odpadov Zabezpečovať zaradenie odpadov podľa katalógu odpadov Stanoviť   podmienky   pre   zhromažďovanie   odpadov,   ich   utriedené   podľa druhov   odpadov   a   zabezpečenie   ich   pred   znehodnotením,   odcudzením alebo       iným       nežiaducim       únikom       a       oddelené       zhromažďovanie nebezpečného odpadu Preverovať   či   sú   odpady   odovzdávané   len   osobe   oprávnenej   nakladať   s odpadmi Zabezpečovať   ohlasovanie   ustanovených   údajov   z   evidencie   príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva Zastupovať   organizáciu   v   sporných   otázkach   odpadového   hospodárstva na      pojednávaniach      kontrolných      orgánov      (orgánov      štátnej      správy odpadového hospodárstva) Zastupovať     organizáciu     pri     predkladaní     dokumentácie     a     informácií, orgánom     štátneho     dozoru     odpadového     hospodárstva,     súvisiace     s odpadovým hospodárstvom
MiKo  Bc. Milan Kováč - MiKo
© MiKo - bozptn.sk

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Naša   spoločnosť      na   úseku odpadového     hospodárstva vykonáva                  evidenciu odpadov       v       súlade       so zákonom   o      odpadoch   a   o zmene            a            doplnení niektorých     zákonov,     ďalej vykonáva: Poradenstvo   v   oblasti   evidencie   a   nakladania   s odpadmi, Súvisiace    s    databázami    pri    spracovávaní    a vyhodnocovaní   evidencie   odpadov   a   zakladaní evidenčných listov obalov a odpadov z obalov Spracovanie    vnútro    podnikovej    smernice    pre nakladanie s odpadmi Zaškolenie       pracovníkov       nakladajúcich       s odpadmi   a   pracovníkov   zabezpečujúci   dielčiu evidenciu odpadov. Zabezpečovať           štvrťročné           zapisovanie požadovaných    údajov    do    evidenčného    listu obalov a odpadov Zabezpečovať       zaradenie       odpadov       podľa katalógu odpadov Stanoviť      podmienky      pre      zhromažďovanie odpadov,   ich   utriedené   podľa   druhov   odpadov a     zabezpečenie     ich     pred     znehodnotením, odcudzením   alebo   iným   nežiaducim   únikom   a oddelené       zhromažďovanie       nebezpečného odpadu Preverovať    či    sú    odpady    odovzdávané    len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi Zabezpečovať        ohlasovanie        ustanovených údajov   z   evidencie   príslušnému   orgánu   štátnej správy odpadového hospodárstva Zastupovať    organizáciu    v    sporných    otázkach odpadového   hospodárstva   na   pojednávaniach kontrolných    orgánov    (orgánov    štátnej    správy odpadového hospodárstva) Zastupovať       organizáciu       pri       predkladaní dokumentácie   a   informácií,   orgánom   štátneho dozoru   odpadového   hospodárstva,   súvisiace   s odpadovým hospodárstvom
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
LOGOTYPE
© Irure ut pariatur ad ea in ut in et. In incididunt sed tempor