© MiKo - bozptn.sk
MiKo  Bc. Milan Kováč - MiKo
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) Ak    ste    naším    zákazníkom    alebo    návštevníkom    webu,    zverujete    nám    svoje    osobné    údaje.    My zodpovedáme   za   ich   ochranu   a   zabezpečenie.   Zoznámte   sa,   prosím,   s   ochranou   osobných   údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). Kto je správca? Sme    spoločnosť    Bc.    Milan    Kováč    -    MiKo,    Rožňové    Mitice    127,    913    22    Trenčianske    Mitice.    IČO: 40501604   ,   DIČ:   1047659580   .   Zapísaný   v   živnostenskom   registri:   309-18242,   Okresný   úrad   Trenčín   , ktorá   prevádzkuje   webovú   stránku   www.bozptn.sk .   Vaše   osobné   údaje   spracovávame   ako   správca. To   znamená,      že   určujeme,   ako   budú   osobné   údaje   spracovávané   a   za   akým   účelom,   ako   dlho   a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. Kontaktné údaje Ak   sa   na   nás   budete   chcieť   v   priebehu   spracovania   obrátiť,   môžete   nás   kontaktovať   na   tel.   čísle +421 903 419 080 alebo na e-mail: bozptn@bozptn.sk. Prehlasujeme Prehlasujeme,    že    ako    správca    vašich    osobných    údajov    spĺňame    všetky    zákonné    povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: budeme   spracovávať   vaše   osobné   údaje   len   na   základe   platného   právneho   dôvodu,   a   to predovšetkým   oprávneného   záujmu,   plnenie   zmluvy,   zákonné   povinnosti   alebo   udeleného súhlasu, plníme   podľa   článku   13   GDPR   informačnú   povinnosť   ešte   pred   začatím   spracovania   osobných údajov, umožníme   vám   a   budeme   vás   podporovať   v   uplatňovaní   a   plnení   vašich   práv   podľa   zákona   o ochrane osobných údajov a GDPR.   Rozsah osobných údajov a účely spracovania Spracovávame   osobné   údaje,   ktoré   nám   zveríte   sami,   a   to   z   nasledujúcich   dôvodov   (pre   naplnenie týchto účelov):   Poskytovanie služieb a plnení zmluvy      Vaše   osobné   údaje   v   rozsahu:   fakturačné   údaje,   e-mail,   telefón,   prípadne   korešpondenčnú   adresu nevyhnutne   potrebujeme   k   plneniu   zmluvy   (napr.   zapísanie   do   kurzu,   dodanie   služby   či   iného školenia- vzdelávania).   Vedenie účtovníctva       Ak    ste    zákazníkmi,    vaše    osobné    údaje    (fakturačné    údaje)    nevyhnutne    potrebujeme,    aby    sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Cookies Pri    prechádzaní    našich    webových    stránok    nezaznamenávame    vašu    IP    adresu,    ako    dlho    sa    na stránke   zdržíte   a   z   ktorej   stránky   prichádzate.   Používanie   cookies   na   meranie   návštevnosti   webu   a prispôsobenie zobrazenia webových stránok nepoužívame. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Našu   webovú   stránku   možno   prechádzať      v   režime,   ktorý   neumožňuje   zbieranie   osobných   údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať. Doba uchovávania údajov Osobné   údaje   sa   u   prevádzkovateľa   uchovávajú   na   uvedené   účely   po   dobu   10   rokov,   ak   osobitné právne    predpisy    (daňové,    pracovnoprávne,    archivácia,    účtovnícke    predpisy)    neustanovujú    inak alebo   pokým   svoj   súhlas   neodvoláte   (za   podmienky,   že   nie   sme   osobitným   predpisom   viazaní   váš údaj   ďalej   archivovať).   V   časovom   období   od   poskytnutia   súhlasu   do   jeho   odvolania   je   spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov Chránime    osobné    údaje    v    maximálnej    možnej    miere    pomocou    moderných    technológií,    ktoré zodpovedajú   stupňu   technického   rozvoja.   Chránime   ich   ako   keby   boli   naše   vlastné.   Prijali   sme   a udržiavame   všetky   možné   (aktuálne   známe)   technické   a   organizačné   opatrenia,   ktoré   zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám K   vašim   osobným   údajom   majú   prístup   naši   zamestnanci,   ktorí   sú   viazaní   mlčanlivosťou.   Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany. Pre    zaistenie    niektorých    konkrétnych    spracovateľských    operácií,    ktoré    nedokážeme    zabezpečiť vlastnými    silami,    využívame    služieb    a    aplikácií    spracovateľov,    ktorí    sa    na    dané    spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich Platforiem a služieb: Yhman, s.r.o.  - web a email. Google - email. KROS - účtovný systém. BE-SOFT, a.s.  – Softvér BTS (Bezpečnostno-technický systém) Je    možné,    že    sa    v    budúcnosti    rozhodneme    využiť    ďalšie    aplikácie    či    služby,    pre    uľahčenie    a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme   vám   však,   že   v   takomto   prípade   pri   výbere,   budeme   na   spracovateľa   klásť   minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na sebe. Poskytovanie dát mimo Európsku úniu Dáta   spracovávame   výhradne   v   Európskej   únii   alebo   v   krajinách,   ktoré   zaisťujú   stupeň   ochrany   na základe rozhodnutia Európskej komisie. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov V   súvislosti   s   ochranou   osobných   údajov   máte   rad   práv.   Ak   budete   chcieť   niektorého   z   týchto   práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: bozptn@bozptn.sk . Máte    právo    na    informácie ,    ktorá    je    splnené    už    touto    informačnou    stránkou    so    zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka   právu   na   prístup    nás   môžete   kedykoľvek   vyzvať   a   ja   vám   doložím   v   lehote   30   dní,   aké   vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ   sa   u   vás   niečo   zmení   alebo   sú   akékoľvek   vaše   osobné   údaje   neaktuálne   alebo   neúplné,   máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo    na    obmedzené    spracovanie     môžete    využiť,    ak    sa    domnievate,    že    spracovávame    vaše nepresné    údaje,    myslíte    si,    že    vykonávame    spracovanie    nezákonne,    ale    nechcete    všetky    údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. Právo na výmaz (byť zabudnutý) Vašim   ďalším   právom   je   právo   na   vymazanie   (byť   zabudnutý).   Nechceme   na   vás   zabudnúť,   ale   ak   si to budete priať, máte na to právo. V   takom   prípade   vymažeme   všetky   vaše   osobné   údaje   zo   svojho   systému   aj   zo   systému   všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V   niektorých   prípadoch   sme   viazaní   zákonnou   povinnosťou,   a   napr.   musím   evidovať   vystavené daňové   doklady   po   lehotu   stanovenú   zákonom.   V   tomto   prípade   teda   zmažeme   všetky   také   osobné údaje,   ktoré   nie   sú   viazané   iným   zákonom.   O   dokončenie   výmazu   vás   budeme   informovať   na   e- mail. Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Pokiaľ   máte   pocit,   že   s   vašimi   údajmi   nezaobchádzame   v   súlade   so   zákonom,   máte   právo   sa   so svojou   sťažnosťou   kedykoľvek   obrátiť   na   Úrad   na   ochranu   osobných   údajov.   Budeme   veľmi   radi   ak najprv   budete   o   tomto   podozrení   informovať   nás,   aby   sme   s   tým   mohli   niečo   urobiť   a   prípadné pochybenie napraviť. Mlčanlivosť Dovoľujeme    si    Vás    uistiť,    že    naši    zamestnanci    aj    spolupracovníci,    ktorí    budú    spracovávať    Vaše osobné    údaje,    sú    povinní    zachovávať    mlčanlivosť    o    osobných    údajoch    a    o    bezpečnostných opatreniach,     ktorých     zverejnenie     by     ohrozilo     zabezpečenie     vašich     osobných     údajov.     Táto mlčanlivosť   pritom   trvá   aj   po   skončení   záväzkových   vzťahov   s   nami.   Bez   vášho   súhlasu   nebudú   vaše osobné   údaje   vydané   žiadnej   inej   tretej   strane.   Tieto   zásady   spracovania   osobných   údajov   platia   od 21.5.2018. Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov Ak   sa   rozhodneme   zmeniť   podmienky   o   ochrane   osobných   údajov,   uverejníme   ich   na   tejto   stránke a informujeme vás e-mailom. KONTAKTUJTE NÁS Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám. Bc. Milan Kováč - MiKo Rožňové Mitice 127, 913 22 Trenčianske Mitice Web: www.bozptn.sk Email: bozptn@bozptn.sk
· · ·
LOGOTYPE
© Irure ut pariatur ad ea in ut in et. In incididunt sed tempor