OCHRANA PRED POŽIARMI - OPP

Prostredníctvom    služieb    technika    požiarnej    ochrany    Vám    pomôžeme    splniť povinnosti,    ktoré    vyplývajú    zamestnávateľom    v    zmysle    platných    legislatívnych predpisov.   Našim   cieľom   je   odbremeniť   Vás   od   neustáleho   sledovania   zmien   v legislatívnych    predpisoch,    vypracovať    Vám    potrebnú    dokumentáciu,    vykonať všeobecné   školenia   pre   všetkých   pracovníkov,   upozorniť   Vás   na   nedostatky   a zabezpečiť    komplexné    poradenstvo    v    oblasti    ochrany    pred    požiarmi.    Naša organizácia   zabezpečuje   Služby   technika   požiarnej   ochrany   v   zmysle   §   9   zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY (TPO) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch právnickej osoby v zmysle §14 vyhl. MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú technikom požiarnej ochrany v týchto lehotách: každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu - vykonáva požiarny technik. Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola: organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska zariadení pre protipožiarny zásah trvalej voľnosti únikových ciest, požiarny technik výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi funkčnosti požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi všetkých a vedúcich zamestnancov a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí: požiarna identifikačná karta požiarny poriadok pracoviska požiarne poplachové smernice požiarny evakuačný plán grafická časť požiarneho evakuačného plánu požiarna kniha analýza nebezpečenstva vzniku požiaru doklady      o      kontrole      požiarnotechnických      zariadení      a      požiarnych vodovodov údaje     o     požiaroch,     príčinách     vzniku     požiarov,     správy     o     výsledkoch vykonaných   rozborov   a   o   vykonaných   opatreniach   na   úseku   ochrany   pred požiarmi dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky riešenie    protipožiarnej    bezpečnosti    stavby    v    projektovej    dokumentácii stavby ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov Technik požiarnej ochrany ďalej zabezpečuje: zriaďovanie potrebného počtu ohlasovní požiarov a ich označovanie zriaďovanie protipožiarnych hliadok - zriaďuje požiarny technik oznamovanie požiaru Okresnému Riaditeľstvu HaZZ účasť   technika   PO   pri   požiarnej   kontrole   zo   strany   Okresného   Riaditeľstva HaZZ evidenciu     všetkých     periodických     činností     (preventívne     protipožiarne prehliadky, školenia zamestnancov, odborná   príprava   protipožiarnych   hliadok,   kontroly   hasiacich   prístrojov   a požiarnych vodovodov, kontroly EZ, kontroly EPS, kontroly SHZ) označovanie     pracoviska     zákazovými     značkami     a     značkami     požiarnej ochrany - realizuje požiarny technik ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV NA ÚSEKU  PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY:     vedúci zamestnanci,     ostatní zamestnanci,     novoprijatí zamestnanci (vstupné školenia),     opakované školenia,     odborná príprava protipožiarnych hliadok
MiKo  Bc. Milan Kováč - MiKo
© MiKo - bozptn.sk

OCHRANA PRED POŽIARMI - OPP

Prostredníctvom          služieb technika    požiarnej    ochrany Vám        pomôžeme        splniť povinnosti,    ktoré    vyplývajú zamestnávateľom    v    zmysle platných             legislatívnych predpisov.   Našim   cieľom   je odbremeniť           Vás           od neustáleho             sledovania zmien   v   legislatívnych   predpisoch,   vypracovať   Vám potrebnú       dokumentáciu,       vykonať       všeobecné školenia   pre   všetkých   pracovníkov,   upozorniť   Vás na        nedostatky        a        zabezpečiť        komplexné poradenstvo   v   oblasti   ochrany   pred   požiarmi.   Naša organizácia   zabezpečuje   Služby   technika   požiarnej ochrany    v    zmysle    §    9    zákona    č.    314/2001    Z.z.    o ochrane pred požiarmi. TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY (TPO) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch právnickej osoby v zmysle §14 vyhl. MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú technikom požiarnej ochrany v týchto lehotách: každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu - vykonáva požiarny technik. Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola: organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska zariadení pre protipožiarny zásah trvalej voľnosti únikových ciest, požiarny technik výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi funkčnosti požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi všetkých a vedúcich zamestnancov a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí: požiarna identifikačná karta požiarny poriadok pracoviska požiarne poplachové smernice požiarny evakuačný plán grafická časť požiarneho evakuačného plánu požiarna kniha analýza nebezpečenstva vzniku požiaru doklady       o       kontrole       požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov údaje   o   požiaroch,   príčinách   vzniku   požiarov, správy   o   výsledkoch   vykonaných   rozborov   a   o vykonaných    opatreniach    na    úseku    ochrany pred požiarmi dokumentácia     o     školení     zamestnancov     o ochrane pred požiarmi dokumentácia          o          odbornej          príprave protipožiarnych hliadok dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky riešenie    protipožiarnej    bezpečnosti    stavby    v projektovej dokumentácii stavby ďalšie    doklady,    ak    tak    ustanovuje    osobitný predpis organizovanie      a      vyhodnocovanie      cvičných požiarnych poplachov Technik          požiarnej          ochrany          ďalej zabezpečuje: zriaďovanie      potrebného      počtu      ohlasovní požiarov a ich označovanie zriaďovanie   protipožiarnych   hliadok   -   zriaďuje požiarny technik oznamovanie   požiaru   Okresnému   Riaditeľstvu HaZZ účasť    technika    PO    pri    požiarnej    kontrole    zo strany Okresného Riaditeľstva HaZZ evidenciu      všetkých      periodických      činností (preventívne          protipožiarne          prehliadky, školenia zamestnancov, odborná     príprava     protipožiarnych     hliadok, kontroly     hasiacich     prístrojov     a     požiarnych vodovodov,   kontroly   EZ,   kontroly   EPS,   kontroly SHZ) označovanie   pracoviska   zákazovými   značkami a     značkami     požiarnej     ochrany     -     realizuje požiarny technik ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV NA ÚSEKU  PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY:     vedúci zamestnanci,     ostatní zamestnanci,     novoprijatí zamestnanci (vstupné školenia),     opakované školenia,     odborná príprava protipožiarnych hliadok
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
LOGOTYPE
© Irure ut pariatur ad ea in ut in et. In incididunt sed tempor