BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI-BOZP

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE Pravidlá   na   zaistenie   BOZP   (   bezpečnosti   a   ochrany   zdravia   pri   práci   ),   politika BOZP   (bezpečnosti   a   ochrany      zdravia   pri   práci)   a   program   jej   realizácie;   analýza   hodnotenie   rizík   a   nebezpečenstiev   vyplývajúcich   z   pracovného      procesu,   zoznam osobných    ochranných    pracovných    prostriedkov,    projekt    školení,    prevádzkové poriadky   pracovísk,      postup   pre   prípad   evakuácie   a   ohrozenia   zdravia,   zakázané práce   ženám   a   mladistvým;   smernica   pre   práce   so      zobrazovacími   jednotkami; smernica   na   ochranu   nefajčiarov,   smernica   pre   skladové   manipulácie   a   ručnú manipuláciu s  bremenami; a ostatné vnútropodnikové smernice    ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV     vedúci zamestnanci,     ostatní zamestnanci,     novoprijatí zamestnanci (vstupné školenia),     opakované školenia,     školenia vodičov motorových vozidiel z BOZP     školenie zamestnancov na práce vo výškach     školenie obsluhy (vodičov) motorových vysokozdvižných a vozíkov     školenie obsluhy motorových a ručných nízkozdvižných vozíkov Naša   spoločnosť      sa   špecializuje   na   školenia   z   predpisov   bezpečnosti   a   ochrany pri    práci.    Pri    samotných    školenia    využívame    najnovšie    technické    zariadenia, inštruktážne   filmy,      ako   aj   prehľadne   spracované   prezentácie.   Cieľom   školenia   je preškoliť    zamestnancov    z    predpisov    s    čo    najväčšou        efektivitou,    aby    nami zaškolený zamestnanci maximálne využili svoje poznatky zo školenia v praxi  NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI PRÁCE Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov Výchova a vzdelávanie na obsluhu motorových vozíkov Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výškach Výchova     a     vzdelávanie     vodičov     motorových     vozidiel     -     mobilných       zamestnancov a referentských vodičov. AUTORIZOVANÝ  BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - ABT preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov zisťovanie   príčin   pracovných   úrazov,   chorôb   z   povolania   a   iných   poškodení zdravia z práce výchova    a    vzdelávanie    zamestnancov    v    oblasti    BOZP    a    ustanovených pracovných podmienok vedenie    a    aktualizovanie    dokumentácie    BOZP    v    súlade    so    skutočným stavom a platnými právnymi predpismi odborná poradenská činnosť pre odberateľa odborná    pomoc    pri    odstraňovaní    nedostatkov    vyplývajúcich    z    kontrol štátneho   odborného   a   zdravotného   dozoru;   inšpekcie   práce   a   životného prostredia predkladanie   informácií   o   stave   a   vývoji   BOZP   na   pracoviskách,   návrhov na      riešenie      stavu      BOZP      vrátane      opatrení      na      znižovanie      alebo odstraňovanie    rizík    pri    práci    vedenie    evidencie    školení    z    oblasti    BOZP, evidencie    pracovných    úrazov,    chorôb    z    povolania    a    iných    poškodení zdravia z práce KOORDINÁTOR BOZP ČINNOSŤ KOORDINÁTORA  BOZP Pravidelné   návštevy   stavieb,   sledovanie   postupov   a   organizácie   prác   na stavenisku Monitorovanie   možných   rizík   a   ohrození   vyplývajúcich   z   práce   jednotlivcov i pracovných skupín Vypracovanie   Plánu   BOZP   pre   stavenisko   v   písomnej   a   grafickej   podobe   so všetkými   nutnými   a   potrebnými   požiadavkami   a   jednotlivé   postupy   pri realizácii a pravidelná kontrola dodržiavania týchto opatrení Kontrola      dodržiavania      bezpečných      pracovných      postupov,      opatrení určených    v    realizačnej    dokumentácii,    v    technologických    postupoch,    v pravidlách    spoločného    užívania    priestorov    a    zariadení    a    ďalších    zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe Navrhovať    preventívne    technické    a    organizačné    riešenia    týkajúce    sa bezpečnosti na stavenisku (úprava, doplnenie plánu BOZP) Spoluprácu a konzultácie Pravidelné   informovanie   o   zistených   nedostatkoch   alebo   porušeniach   na úseku BOZP formou písomných a fotografických záznamov
MiKo  Bc. Milan Kováč - MiKo
© MiKo - bozptn.sk

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI-

BOZP

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE Pravidlá   na   zaistenie   BOZP   ( bezpečnosti        a        ochrany zdravia    pri    práci    ),    politika BOZP         (bezpečnosti         a ochrany      zdravia   pri   práci)   a program        jej        realizácie; analýza     –     hodnotenie     rizík     a     nebezpečenstiev vyplývajúcich     z     pracovného          procesu,     zoznam osobných     ochranných     pracovných     prostriedkov, projekt    školení,    prevádzkové    poriadky    pracovísk,      postup   pre   prípad   evakuácie   a   ohrozenia   zdravia, zakázané   práce   ženám   a   mladistvým;   smernica   pre práce   so      zobrazovacími   jednotkami;   smernica   na ochranu      nefajčiarov,      smernica      pre      skladové manipulácie   a   ručnú   manipuláciu   s      bremenami;   a ostatné vnútropodnikové smernice    ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV     vedúci zamestnanci,     ostatní zamestnanci,     novoprijatí zamestnanci (vstupné školenia),     opakované školenia,     školenia vodičov motorových vozidiel z BOZP     školenie zamestnancov na práce vo výškach     školenie obsluhy (vodičov) motorových vysokozdvižných a vozíkov     školenie obsluhy motorových a ručných nízkozdvižných vozíkov Naša    spoločnosť        sa    špecializuje    na    školenia    z predpisov    bezpečnosti    a    ochrany    pri    práci.    Pri samotných   školenia   využívame   najnovšie   technické zariadenia,    inštruktážne    filmy,        ako    aj    prehľadne spracované      prezentácie.      Cieľom      školenia      je preškoliť   zamestnancov   z   predpisov   s   čo   najväčšou     efektivitou,      aby      nami      zaškolený      zamestnanci maximálne    využili    svoje    poznatky    zo    školenia    v praxi  NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI PRÁCE Výchova      a      vzdelávanie      zamestnancov      a vedúcich zamestnancov Výchova   a   vzdelávanie   na   obsluhu   motorových vozíkov Výchova        a        vzdelávanie        zamestnancov pracujúcich vo výškach Výchova    a    vzdelávanie    vodičov    motorových vozidiel      -      mobilných            zamestnancov      a referentských vodičov. AUTORIZOVANÝ  BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - ABT preventívna     kontrolná     činnosť     dodržiavania povinností na pracoviskách posudzovanie       rizík       a       ohrození       zdravia zamestnancov zisťovanie   príčin   pracovných   úrazov,   chorôb   z povolania a iných poškodení zdravia z práce výchova   a   vzdelávanie   zamestnancov   v   oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok vedenie   a   aktualizovanie   dokumentácie   BOZP v    súlade    so    skutočným    stavom    a    platnými právnymi predpismi odborná poradenská činnosť pre odberateľa odborná   pomoc   pri   odstraňovaní   nedostatkov vyplývajúcich   z   kontrol   štátneho   odborného   a zdravotného      dozoru;      inšpekcie      práce      a životného prostredia predkladanie   informácií   o   stave   a   vývoji   BOZP na    pracoviskách,    návrhov    na    riešenie    stavu BOZP    vrátane    opatrení    na    znižovanie    alebo odstraňovanie   rizík   pri   práci   vedenie   evidencie školení   z   oblasti   BOZP,   evidencie   pracovných úrazov,   chorôb   z   povolania   a   iných   poškodení zdravia z práce KOORDINÁTOR BOZP ČINNOSŤ KOORDINÁTORA  BOZP Pravidelné       návštevy       stavieb,       sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku Monitorovanie      možných      rizík      a      ohrození vyplývajúcich   z   práce   jednotlivcov   i   pracovných skupín Vypracovanie    Plánu    BOZP    pre    stavenisko    v písomnej     a     grafickej     podobe     so     všetkými nutnými      a      potrebnými      požiadavkami      a jednotlivé    postupy    pri    realizácii    a    pravidelná kontrola dodržiavania týchto opatrení Kontrola   dodržiavania   bezpečných   pracovných postupov,     opatrení     určených     v     realizačnej dokumentácii,   v   technologických   postupoch,   v pravidlách    spoločného    užívania    priestorov    a zariadení      a      ďalších      zásad      určených      pre zaistenie BOZP na stavbe Navrhovať          preventívne          technické          a organizačné   riešenia   týkajúce   sa   bezpečnosti na stavenisku (úprava, doplnenie plánu BOZP) Spoluprácu a konzultácie Pravidelné         informovanie         o         zistených nedostatkoch    alebo    porušeniach    na    úseku BOZP     formou     písomných     a     fotografických záznamov
Add your one line caption using the Image tab of the Web Properties dialog
LOGOTYPE
© Irure ut pariatur ad ea in ut in et. In incididunt sed tempor